Parama 2%

Kaip pasinaudoti 2% dedikavimo teise?

2002 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministrė pasirašė įsakymą Nr. 305
"Dėl iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, tvarkos patvirtinimo".

Šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos. Šią tvarką rasite čia.

Prašymas paremti VŠĮ "Automonada" (zip formate .jpg forma ir VMI naudojamos programos bylos)

Norėdami išsisaugoti dokumentus spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite "save target as".

Atspausdintas ir pasirašytas formas atsiųskite mums paštu.

Viešoji įstaiga „Automonada“
Pušų g. 31-1,
Vilnius, LT-08116
Lietuva

Kaip veiks ši įstatymo nuostata?

Norėdami skirti 2 proc. savo mokesčių pasirinktai organizacijai remti, mokesčių mokėtojai privalės užpildyti specialios formos PRAŠYMĄ (Prašymo formą nustatys centrinis mokesčio administratorius), kuris veikiausiai bus platinamas kartu su pajamų deklaravimo forma ir kitais dokumentais. Daugeliu atveju (pvz., vienoje darbovietėje dirbantys asmenys) šį prašymą galėsime perduoti per savo darbdavį, viliamės, kad bus galima mokesčius deklaruoti ir virtualiai. Taigi, ne visais atvejais reikės stumdytis eilėse mokesčių inspekcijose (plačiau žiūrėkite Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą)

Prašyme turi būti nurodyta:

  • ataskaitinis mokestinis laikotarpis;
  • nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta, asmens kodas;
  • paramos gavėjo (-ų)* pavadinimas, buveinės adresas, teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas juridinio asmens identifikavimo kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko kodas, kiekvienam prašyme nurodytam paramos gavėjui prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais)

Mokesčio administratorius, priėmęs prašymą nagrinėti, privalės:

  • patikrinti, ar prašyme nurodytas paramos gavėjas pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą,
    (šiuo metu teisę gauti paramą turi visuomeninės organizacijos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, profesinės sąjungos žr. Labdaros ir paramos įstatymą)
  • 2004 m. pradėjus veikti naujam vieningam Ūkio subjektų registrui ir įsigaliojus atitinkamoms Labdaros ir paramos įstatymo nuostatoms – patikrinti, ar turi paramos gavėjo statusą;
  • apskaičiuoti pervestiną prašyme nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio sumos dalį (mes nurodysime tik procento dydį).

Apskaičiuotos konkretiems paramos gavėjams pervestinos sumos, kurios yra mažesnės negu 10 litų, pervedamos paramos gavėjams nebus.

Nuolatinių Lietuvos gyventojų prašymuose nurodytos sumokėto pajamų mokesčio sumos dalys, prašomos pervesti paramos gavėjams, turi būti centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka pervestos jiems ne vėliau kaip prašymo pateikimo kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

Mokesčio administratorius, gavęs nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymą, atitinkama tvarka šį prašymą užregistruoja. Mokesčio administratorius išnagrinėja, ar prašyme pateikti visi pagal šią tvarką reikalaujami duomenys.

Prašymai, kuriuose pateikti ne visi šioje tvarkoje reikalaujami duomenys, nagrinėjami nebus ir apie tai informuojamas prašymą pateikęs nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris turės teisę pateikti patikslintą prašymą, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų liepos 1 dienos.
Jeigu prašymą pateikia nuolatinis Lietuvos gyventojas, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui privalantis pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos nepateikęs, toks prašymas bus nenagrinėjamas ir apie tai bus informuojamas prašymą pateikęs nuolatinis Lietuvos gyventojas.

Informacijos šaltinis www.labdara-parama.lt

Visos teisės saugomos © VŠĮ „Automonada“ 2006 m.